Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

                           Εις Σάμον - Ανδρέας Κάλβος
                                               ΕΙΣ ΣΑΜΟΝΌσοι το χάλκεον χέρι

βαρύ του φόβου αισθάνονται,

ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην

η ελευθερία.Αυτή (και ο μύθος κρύπτει

νουν αληθείας) επτέρωσε

τον Ίκαρον· και αν έπεσεν

ο πτερωθείς κ’ επνίγη

θαλασσωμένος·Αφ’ υψηλά όμως έπεσε,

και απέθανεν ελεύθερος.-

Αν γένης σφάγιον άτιμον

ενός τυράννου, νόμιζε

φρικτόν τον τάφον.[δ'-κγ']Εάν φιλοτιμούμεθα

‘να την ξαναποκτήσωμεν

μ’ ίδρωτα και με αίμα,

καλόν είναι το καύχημα

της αρχαίας δόξης.

                                               Ανδρέας Κάλβος, Ωδή τετάρτη, εις ΣάμονFeedzilla: Europe News

BBC News - Politics

Harvard Magazine email Archive Feed

ΤΥΠΟΣ

« »

EMSC - Last 50 earthquakes worldwide